SERBEST KÜRSÜ

SERBEST KÜRSÜ

Sizden gelenler...

Usulsüzlük Cezalarında Yeni Düzen

31 Mart 2018 - 21:00

 Vergi anlaşmazlıklarının idari aşamada çözümünü sağlayan en önemli uygulama uzlaşma ve hata düzeltme başvurularıdır.

Bunların dışında, cezalarda indirim ve pişmanlıkla beyan da, vergi anlaşmazlıklarının çözümüne önemli bir katkı sağlamaktadır.

Vergi idaresi ile mükellef arasında çıkması muhtemel bir uyuşmazlık, cezalarda belli oranda indirim yapılması suretiyle önlenebilmektedir. 

Mükellefler VUK Madde 376 uyarınca, ikmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergi, vergi farkı ve vergi cezalarını, ihbarnamenin tebliğinden itibaren 30 gün içinde bağlı oldukları vergi dairesine başvurarak vadesinde veya teminat göstererek vadenin bitmesinden itibaren 3 ay içinde ödeyeceklerini bildirmeleri halinde; vergi ziyaı cezalarının birinci defada 1/2’si, sonra kesilenlerde 1/3’ü, usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezalarının 1/3’ü indirilmekteydi.

27.03.2018 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 7103 Sayılı “Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”nun 14. Maddesi ile 213 sayılı Kanunun 376’ncı maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan “üçte biri” ibaresi “yarısı” şeklinde değiştirildi.

Bu değişiklikle, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamında kesilen usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında, Kanunun 376 ncı maddesinde yer alan şartlara uyulması kaydıyla, kesilen cezanın yarısı oranında indirim uygulanacak.

Daha önce bu uygulama 1/3 oranında idi, mükellefler lehine bir değişiklik oldu. 

Ancak diğer taraftan yine aynı 7103 Sayılı kanunun 15. Maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunun Ek 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “vergilerle kesilecek cezalarda” ibaresi “vergiler ile bunlara ilişkin kesilecek vergi ziyaı cezalarında” şeklinde değiştirildi.

Bu değişiklikle, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları, tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamından çıkarıldı. Kanunun yayımı tarihinden önce tarhiyat öncesi uzlaşma talep edenler bu haktan yararlanmaya devam edecekler.

Ancak 27 Mart’tan sonra artık usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları için tarhiyat öncesi uzlaşma talep edilemeyecek.

Şadi Çetin / İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı 

YORUMLAR

  • 0 Yorum